فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای آریا پژوهش یکتا بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد
و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

وضعیت فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای