فعالیت شرکت آریا پژوهش یکتا بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد