شبکه سازان برتر ماه جاری

Green
امیر اله مانی
9,962,689

White
حمید جدیدی
5,642,005

White
پریسا حبیب اله
4,018,564

White
الهام قره پاشا
1,492,401

White
رقیه حمامی نظافت دوست
364,000

White
محمد آقا رضایی
0

White
هوشیار محمودی
0

White
فاطمه خانبان
0

White
مظاهر مهرعلیان
0

White
غلامرضا عابدینی
0