شبکه سازان برتر ماه جاری

Blue
امیر اله مانی
13,358,814

Green
حمید جدیدی
11,837,292

Yellow
سمیه بابایی
4,266,084

Yellow
سیده سعیده میرمعصومی
3,712,804

White
محمد آقا رضایی
0

White
امید مردانلو
0

White
هوشیار محمودی
0

White
فاطمه خانبان
0

White
حامد نصرت آقایی
0

White
غلامرضا عابدینی
0