شبکه سازان برتر ماه جاری

Green
امیر اله مانی
25,201,565

White
حمید جدیدی
17,893,348

White
سمیه بابایی
13,481,664

White
پریسا حبیب اله
4,975,885

White
فائقه اهرستانی
2,665,393

White
علیرضا حبیب اله
2,646,282

2,446,082

White
فاطمه پیشه آبادی
2,446,082

2,293,202

2,140,322